Záruka

Záruční a reklamační podmínky si můžete prostudovat zde

Záručné podmienky 

 

Spoločnosť Nest s.r.o so sídlom Záborské 431, 082 53 Záborské, IČO: 47 539 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 33632/P (ďalej uvádzaný ako “Poskytovateľ záruky“), ktorá je výhradným importérom výrobkov značky Flexit v Slovenskej, Českej a Poľskej republike, poskytuje kupujúcim/konečnému spotrebiteľovi záruku za akosť výrobku. Záruka sa vzťahuje na poruchy/nedostatky zakúpeného výrobku, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. Pri kúpe výrobku starostlivo zvážte, aké vlastnosti a funkcie od výrobku požadujete a očakávate. To, že výrobok nebude vyhovovať vašim neskorším nárokom, nemôže byť dôvod na jeho reklamáciu. Hlavnou podmienkou uznania záručných práv je vykonanie odbornej inštalácie výrobku poverenou osobou (montážnou firmou), ktorá je vopred zaškolená a pripravená na vykonávanie inštalácií takýchto systémov spoločnosťou Nest, s.r.o. a má platný certifikát vydaný spoločnosťou Nest, s.r.o.. Pred prvým použitím zakúpeného výrobku si starostlivo prečítajte návod na obsluhu (nástenné/podstropné jednotky Nordic, ovládanie skrz aplikáciu FlexitGO), pokyny výrobcu, distribútora a dôsledne sa nimi riaďte. Z pohľadu výrobku tam, kde je to možné, vám odporúčame uchovať po dobu záručnej doby pôvodné obaly od výrobku pre prípadnú dopravu, aby sa predišlo poškodeniu výrobku počas prípadnej prepravy a manipulácie s výrobkom. 

 

Záručný list je základný doklad pri uplatňovaní reklamácií v stanovenej záručnej dobe. Upozorňujeme, že súčasťou záručného listu je aj protokol o vykonaní montáže, ktorý musí byť riadne vyplnený a potvrdený poverenou osobou (oprávnená montážna firma, servisný technik) a používateľom výrobku. Tento protokol o vykonaní montáže nájdete na internetovej adrese poskytovateľa záruky v sekcii Záruka. V tomto protokole musí byť uvedený aj dátum uvedenia výrobku do prevádzky. Základnou podmienkou na uznanie záruky je pravidelný servis raz ročne vykonávaný zmluvnou servisnou firmou na náklady zákazníka. 

 

Ostatné podmienky neuvedené v týchto záručných podmienkach sa ďalej riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, príslušnou kúpnou zmluvou, platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami, platnými Záručnými a reklamačnými podmienkami, resp. montážnými a servisnými návodmi a technickými informáciami výrobcu a poskytovateľa záruky. 

 

Záručná doba: Dĺžka záručnej doby na rekuperačné jednotky, jednotlivé komponenty a príslušenstvo je vo všeobecnosti 2 roky. Záruka musí byť  u Poskytovateľa záruky uplatnená v záručnej lehote do troch mesiacov od zistenia závady. Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia výrobku do prevádzky, alebo po 3 mesiacoch od zakúpenia produktu, podľa toho, čo prišlo skôr. Záruka sa nevzťahuje na: 

Na prirodzené opotrebenie komponentov výrobkov

Na poškodenie výrobku zavinené použitím výrobku na iný účel než na aký určený;

Na poškodenie výrobku zavinené nedodržaním predpísaných postupov pri inštalácii;

Na poškodenie výrobku pri preprave, manipulácii a skladovaní mimo skladových priestorov; 

Na poškodenie výrobku zavinené neodbornou inštaláciou neoprávnenými subjektami v rozpore s návodom na montáž; 

Na poškodenie výrobku zavinené nevhodným pripojením na hrdlá výrobku v rámci inštalácie; 

Na poškodenie výrobku zavinené neodbornou obsluhou v rozpore s návodom na obsluhu; 

Na poškodenie výrobku zavinené nevhodným pracovným prostredím na prevádzku zariadenia (vysoká vlhkosť, chemické látky, výpary, nedostatočná izolácia a pod.);

Na poškodenie výrobku zavinené prevádzkou v nevhodných technických podmienkach (nedostatočná funkcia ochranných prvkov a pod.); 

Na poškodenie výrobku zavinené používaním iného než originálneho spotrebného materiálu výrobcu; 

Na poškodenie výrobku zavinené tretími osobami a vonkajšími udalosťami, živelnou pohromou, ohňom, vodou, statickou elektrinou, prepätím v elektrorozvodni a pod. 

Na nároky, ktoré presahujú bezplatné odstránenie závad (napr. nároky na náhradu škody).

 

Reklamácia výrobku: Pri reklamácii a uplatnení záruky musí kupujúci predložiť kód, ktorý obdrží pri registrácii produktu na webovej stránke flexit.eu. 

Odstránenie závad: uznaných Poskytovateľom záruky sú vykonané tak, že Poskytovateľ záruky alebo ním poverený autorizovaný partner chybné diely podľa svojho uváženia bezplatne opraví alebo nahradí originálnymi dielmi. Vymenené diely sa stávajú majetkom Poskytovateľa záruky. Spôsob vyriešenia záručnej opravy je predmetom posúdenia situácie na mieste. Záručnou opravou nie je záručná doba na komponenty výrobku ani predĺžená, ani obnovená.

 

Ochrana osobných údajov: Kupujúci/konečný spotrebiteľ poskytnutím svojich osobných údajov Poskytovateľovi záruky v protokole o vykonaní montáže produktov výrobcu (meno, priezvisko, adresa inštalácie, tel. č./Mobil, e-mail a pod.) berie na vedomie, že poskytovateľ záruky v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EÚ 2016/679 („GDPR“) bude spracúvať jeho osobné údaje v uvedenom rozsahu na účel uplatnenia záruky a na účel splnenia zákonných povinností Poskytovateľa záruky v zmysle záručného listu. Reklamačné podmienky

 

Kupujúci je povinný oznámiť Poskytovateľovi záruky pri prevzatí tovaru zjavné chyby dodaného tovaru a bez zbytočného odkladu žiadať o odstránenie chýb tovaru, inak nie je oprávnený uplatniť si nároky zo zjavných chýb tovaru. Poskytovateľ záruky je zodpovedný za chyby tovaru len v prípade, že kupujúci preukáže, že tovar bol chybný v čase jeho dodania. 

 

Za chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá poskytovateľ záruky v plnom rozsahu tejto záruky. O zistených chybách, pokiaľ nejde o chyby vizuálneho charakteru je kupujúci povinný neodkladne informvoať Poskytovateľa záruky formulárom na stránke flexit.eu. Po oznámení chyby tovaru je Poskytovateľ záruky povinný bez zbytočného odkladu a na svoje náklady uvedené chyby tovaru odstrániť. V prípade, že kupujúci oznámi Poskytovateľovi záruky chyby tovaru a následne sa zistí, že žiadne chyby, za ktoré má Poskytovateľ záruky zodpovednosť neexistujú, nahradí kupujúci Poskytovateľovi záruky všetky náklady týmto vzniknuté (najmä náklady na preskúmanie, analyzovanie ako aj prípadné odstránenie chýb). 

 

Tovar musí byť v záručnom liste jednoznačne identifikovaný, aby sa nedal zameniť s iným, a to kódom, ktorý kupujúci obdrží pri registrácii zariadenia na stránke flexit.eu. Uvedenie do prevádzky musí na záručnom liste potvrdiť autorizovaná osoba. Všetky chyby a poruchy musia špecifikovať autorizované osoby, oprávnenosť reklamácie overí Poskytovateľ záruky. O záručnej chybe alebo poruche sa vyhotoví reklamačný protokol s príslušnou dokumentáciou v rozsahu potrebnom na určenie jej príčin. 

 

Chyby a poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný oznámiť cez online formulár na stránke flexit.eu predávajúcemu bez zbytočného odkladu a popísať, ako sa chyby prejavujú. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak chyby Poskytovateľovi záruky včas písomne neoznámil a pokiaľ nejde o podstatnú chybu tovaru. O podstatnú chybu tovaru nejde, ak sa dá tovar opraviť, alebo sa namiesto poškodeného tovaru môže dodať náhradný tovar. Na výmenu celého tovaru má kupujúci právo len v prípade, ak Poskytovateľ záruky uzná produkt za neopraviteľný. Poskytovateľ záruky je oprávnený dodať náhradný tovar za reklamovaný aj bez posúdenia oprávnenosti reklamácie, pričom takéto konanie sa však nepovažuje za uznanie reklamovanej chyby. 

 

Záruka sa nevzťahuje na chyby a poruchy tovaru spôsobené neodborným zásahom kupujúceho alebo tretej osoby a na také chyby a poruchy tovaru, u ktorých sa nedá dokázať, že vznikli použitím chybného materiálu, chybnou konštrukciou alebo neúplným spracovaním, ide hlavne o chyby spôsobené nesprávnou údržbou, nedodržaním prevádzkových predpisov, nadmerným namáhaním, použitím nevhodných prevádzkových prostriedkov, chemickými a elektrolytickými vplyvmi, stavebnými a montážnymi prácami iných osôb ako Poskytovateľovi záruky nedodržaním technologického postupu pri montáži a všetkými ostatnými vplyvmi, ktoré nezavinil Poskytovateľ záruky. 

 

Výška zodpovednosti od Poskytovateľa záruky za škodu spôsobenú dodaním tovaru s chybami a poruchami aj za chyby a poruchy vzniknuté v záruke sa obmedzuje najviac na sumu vo výške kúpnej ceny reklamovaného tovaru a podľa ďalej uvedených podmienok. Poskytovateľ záruky nezodpovedá za iné škody alebo náklady vzniknuté v súvislosti s chybami tovaru, zárukou tovaru a s uplatnením týchto škôd (napr. ušlý zisk, predvídateľný zisk, obchodné straty, straty tržieb, straty času, zasielateľské a montážne náklady, náklady na demontáž, následné vyvolané škody a pod.), a to ani na iných výrobkoch či akýchkoľvek iných následkoch, ktoré by akýmkoľvek spôsobom súviseli s reklamovaným tovarom. 

 

Záruka a jej podmienky sa vzťahujú len na výrobky inštalované na území Slovenskej a Českej republiky.

 

 

 

Nest s.r.o, Záborské 431, 082 53 Záborské, IČO: 47 539 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 33632/P